top of page
Group of lawyers discussing on a lawsuit

תקנון האתר

1.    מבוא

2.    השימוש באתר

3.    קישורים באתר

4.    קניין רוחני

5.    קניות, פרסומות ומידע מסחרי

6.    חובת המשתמש

7.    מדיניות פרטיות

8.    מדיניות החזר ותנאי ביטול

9.    כללי

1. מבוא

1.1. "chef-ayalaaroch" מברכת את המשתמשים בשירותי האתר לרבות התכנים והשירותים המוצגים בו. יש לקרוא את תנאי השימוש, שכן תחילת השימוש מהווה הצהרה כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "chef-ayalaaroch" ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש אלה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.


1.2 בתנאי שימוש אלה:
1.2.1 "תכנים" – נתונים, כתבות, סקירות, ידיעות, בלוגים, סרטונים תמונות, אשר יועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, בין אם תכנים אלו בבעלות "chef-ayalaaroch" ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר ל "chef-ayalaaroch" זכות שימוש בהם.
1.2.2 "האתר" - אתר "chef-ayalaaroch" בכתובת https://www.chef-ayalaaroch.com/ .


1.3 האמור בתנאי השימוש מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

1.4 בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, אשר עשויים להשתנות.


1.5 בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר של "chef-ayalaaroch", ניתן לפנות בכתובת דוא"ל hayalaa14@gmail.com .

 

2. השימוש באתר

2.1  השימוש באתר, התכנים והשירותים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם ולא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "chef-ayalaaroch" בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.


2.2 "chef-ayalaaroch" רשאית לסגור את האתר ולשנותו, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "chef-ayalaaroch" בקשר לכך.


2.3 "chef-ayalaaroch" אינה מתחייבת שהאתר ייפעל ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, תקלות, או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. "chef-ayalaaroch" לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - שייגרמו עקב כך.

 

3. קישורים באתר

יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). אין "chef-ayalaaroch" מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו "chef-ayalaaroch" לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאת/ה מתנגד/ת לתוכנם, או שהנך סבור/ה כי הם אינם לרוחך. "chef-ayalaaroch" אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, ול "chef-ayalaaroch" לא תיהיה כל אחריות ו/או מחוייבות בהקשר זה.

 

4. קניין רוחני

4.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של "chef-ayalaaroch" בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפים עסקיים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של "chef-ayalaaroch" או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של "chef-ayalaaroch", שם המתחם של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) של "chef-ayalaaroch", הינם קניינה הבלעדי של "chef-ayalaaroch"!


4.2 זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום "chef-ayalaaroch" נשארות בבעלותך. במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב "chef-ayalaaroch", יש אישור כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם ב"chef-ayalaaroch". במסירת תוכן לפרסום ב "chef-ayalaaroch" הנך מקנה לו רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת.

 

5. קניות, פרסומות ומידע מסחרי

"chef-ayalaaroch", וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר. "chef-ayalaaroch" רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

 

6. חובת המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
6.1  הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח. אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של "chef-ayalaaroch" לכך בכתב ומראש.

 

6.2 המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.


6.3 המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו לצורך הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר באופן המפר זכויות כלשהן. (ב) מידע או חומר האסור לפרסום או לשימוש (ג) מידע או חומר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של chef-ayalaaroch”".


6.4 המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את "chef-ayalaaroch" ו/או מי מטעמו מכל אחריות בעניין זה.

 

7. מדיניות פרטיות


7.1 "chef-ayalaaroch" רוכשת שירותי אירוח של האתר מצד שלישי, לפיכך המידע (לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה) שהמשתמש מוסר ל "chef-ayalaaroch" באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צד שלישי אשר אינו "chef-ayalaaroch" ו/או אינו בשליטתה. במסירת המידע, המשתמש/ת מסכים/ה ומאשר/ת כי "chef-ayalaaroch" תהיה רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

7.2 רישום לשירותים ועדכון פרטים
7.2.1 חלק מהשירותים באתר "chef-ayalaaroch", טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטים תידרש/י למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל ו- "chef-ayalaaroch" תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, הנך מתחייב/ת לעדכן את  "chef-ayalaaroch" במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת.

7.3 מאגר המידע
7.3.1 הנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של "chef-ayalaaroch". אין במסירת המידע חובה, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל/י להשתמש בשירותים הדורשים הרשמה.

7.3.2 מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו
"chef-ayalaaroch" לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף, אלא במקרים המפורטים להלן:
7.3.2.1 בעת רכישת מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של "chef-ayalaaroch", או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות "chef-ayalaaroch" ולצד שלישי המוצגות באתר "chef-ayalaaroch". במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
7.3.2.2 בכל מקרה בו יידרש מ "chef-ayalaaroch" למסור את המידע ע"י שלטונות החוק מכל סיבה.


7.4 שימוש במערכת Google Analytics.
האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. מטרת השימוש במידע הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html  ומדיניות הפרטיות של Google  הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/.

7.5  אבטחת מידע
על אתר "chef-ayalaaroch" חלים בדיקות אבטחה. השרת המארח מאובטח והמידע שאתם מספקים בהליך ההרשמה מוגן במערכת SSL. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בזאת בטחון מוחלט. לכן, "chef-ayalaaroch" לא מתחייבת שהשירותים באתרה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-חוקית.

7.6 את/ה מאשר/ת כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע/י באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר "chef-ayalaaroch" , אינו כפוף למדיניות הפרטיות של "chef-ayalaaroch" אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים.

7.7 שינויים במדיניות הפרטיות
"chef-ayalaaroch" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות וזאת גם מבלי שתידרש למסור למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי.

8תנאי ביטול עסקה:

  • ניתן לבטל השתתפות בסדנה בהודעה מראש בלבד למייל (hayalaa14@gmail.com) וזאת עד 5 ימי עסקים טרם מועדה המקורי.
    במקרה של הודעה מראש, ינתן זיכוי כספי מלא . לאחר המועד הנ"ל לא ניתן לבטל השתתפות בסדנה כנגד זיכוי כספי.

  • פחות מ- 5 ימי עסקים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד הסדנה, יוכל הלקוח לבקש לדחות השתתפותו בסדנה ולהירשם על בסיס מקום פנוי, לסדנה אחרת באותה עלות.

  • דחיית המועד תהיה למועד שיקבע בתוך 6 חודשים העוקבים למועד ההזמנה המקורי.

  • ניתן לדחות/לשנות תאריך השתתפות בסדנא פעם אחת בלבד ללא אפשרות ביטול.

  • ככל שמועד הסדנה הינו בתוך 3 ימי עסקים טרם מועדה, לא ניתן יהיה לבצע אף אחת מן הפעולות דלעיל (ביטול/דחייה) ולא ינתן כל החזר כספי על אי מימוש שובר וזאת מכל סיבה וללא יוצא מן הכלל.

  • ניתן להעביר שובר ההשתתפות למשתתף אחר בכל זמן ללא חיוב, משך זמן למימוש הסדנה - עד 6 חודשים.

9. כללי

8.1 הגבלת אחריות
"chef-ayalaaroch" לא תישא אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי incidental  מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, אפילו אם "chef-ayalaaroch" קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

8.2 תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

8.3 תקפות הוראות תקנון זה
במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

 

תאריך עדכון: ינואר 2023

bottom of page